Gallery

the 2nd SAI
Seven Japanese Artists Exhibition

May 29 (Tue) to June 3 (Sun), 2012

GALLERY KATO of Kyoto in Japan

SAI
SAI
All Members of SAI Exhibition

Fumio Horii

Yoko Horii

Kasen Sumiya

Keiko Fukunaga

Masako Kobayashi
(Right, blue costume)

Kenji Kono

Susumu Yoshikawa

   
   
   
   
   

updated on jun. 12, 2012